Vključitev v inkubator

Spoštovani,

v podjetniški inkubator bodo vključeni podjetniki, katerih delovanje od vpisa podjetja oz. podjetnika v sodni register ne bo presegalo 5 let in bodo imeli sedež podjetja ali sedež podružnice v Podjetniškem inkubatorju Kostel.

V podjetniški inkubator bodo skladno s prostorskimi in drugimi razpisnimi pogoji vključeni podjetniki,  ki izpolnjujejo vsaj tri izmed naslednjih pogojev:

 • Razvijanje in uporaba sodobnih tehnoloških proizvodov ali storitev.
 • Mikro, mala in srednja podjetja.
 • Mlada podjetja s potencialom rasti.
 • Zaposlovanje visoko kvalificiranega kadra, sodelovanje s kadrovskim potencialom iz univerz.
 • Vodenje ali izvajanje regionalnih ali lokalnih razvojnih projektov (s pooblastilom uradnih institucij).

Vlogi za sprejem v podjetniški inkubator naj bo priložen skrajšan poslovni načrt, ki  mora vsebovati naslednje elemente:

 1. Predstavitev poslovne zamisli: predstavitev podjetja, predstavitev proizvoda, predstavitev dejavnosti (panoge), predstavitev tehnologije.
 2. Kratkoročni in dolgoročni cilji: kratek opis razvojne vizije.
 3. Marketing: analiza trga, analiza kupcev, analiza konkurence, ocena tržnega deleža, strategija tržnega nastopa,…
 4. Okvirni izračuni ekonomskih pokazateljev uspešnosti podjetja za obdobje 12. mesecev in projekcija za dobo 3 let.
 5. Izdelava načrta potrebnih kadrov s terminskim planom zaposlovanja.
 6. Predstavitev kadrovske ekipe.
 7. Predstavitev kritičnih tveganj in pričakovanih problemov
 8. Kratek povzetek: opis poslovne strategije, marketinške usmeritve, kadrovske vizije, finančne projekcije ter pričakovanega poslovnega rezultata.

POSTOPEK SPREJEMANJA

Vodstvo Podjetniškega inkubatorja Kostel  pregleda prispele vloge ter posreduje vlogo s predlogom sklepa članom Programskega sveta (lahko tudi po e-pošti).

V skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Kostel z dne 19.3.2015, naloge Programskega sveta začasno za obdobje enega leta opravlja Svet zavoda. Programski svet skliče sejo na kateri lahko poteka predstavitev prijavljenih kandidatov, ki so vložili ustrezne vloge.  Prijavljeni kandidat predstavi in zagovarja svojo poslovno priložnost pred člani Programskega sveta. Na predstavitvi sodeluje tudi vodstvo podjetniškega inkubatorja. O poteku predstavitve se naredi zapis.

Predstavitev poslovne priložnosti lahko traja največ pol ure. Člani Programskega sveta oddajo svoja pisna vprašanja v zvezi s poslovnim načrtom, pred pričetkom predstavitve tako, da lahko prijavljeni kandidat že v predstavitvi odgovori na zastavljena vprašanja. Če se na osnovi predstavitve člani Programskega sveta niso mogli opredeliti za sprejem ali zavrnitev vloge, smejo člani Programskega sveta postaviti dodatna vprašanja, ki se vnesejo v zapis. Trajanje dodatnega pojasnjevanja ne sme biti daljše od pol ure. Člani Programskega sveta pri potencialnih kandidatih ocenjuje tudi njihove karakteristike: stabilnost, optimizem, notranja trdnost, samozavest, aktivnost, zanesljivost, odgovornost, sposobnost pravilnega ocenjevanja, zaznavanje, komuniciranje, inteligenco in kreativnost. Programski svet kandidata ocenjuje z ocenami od –10 do 10. Po izvedeni predstavitvi in po posvetovanju, Programski svet izda mnenje o primernosti vključitve novega subjekta v Podjetniški inkubator (sprejem oziroma zavrnitev poslovnega načrta).

Na osnovi izdanega mnenja direktor Podjetniškega inkubatorja Kostel izda soglasje ali zavrnitev vključitve nove organizacijske enote.

S soglasjem direktorja se lahko ustanovi nova organizacijska enota pod okriljem Podjetniškega inkubatorja Kostel.

O odločitvi se seznani pošiljatelja vloge.

O vseh prispelih vlogah se vodi register z zapisom naslednjih podatkov:

 • zaporedna številka
 • ime, priimek in naslov kandidata
 • naziv podjetja (pravna oblika)
 • naslov sedeža podjetja v primeru ustanavljanja podružnice v inkubatorju
 • dejavnost podjetja (šifra in opis)
 • obstoječe telefonske in telefaks številke te elektronska pošta
 • datum sprejema prijave
 • datum obravnave vloge
 • opombe (manjkajoči dokumenti, odločitev direktorja Podjetniškega inkubatorja Kostel)
 • datum izselitve iz podjetniškega inkubatorja

 Glede vseh podatkov in informacij v zvezi z vlogami za inkubiranje je potrebno  upoštevati ustrezno zaščito varstva osebnih in poslovnih podatkov. Varstvo osebnih in poslovnih podatkov morajo upoštevati vsi, ki sodelujejo v postopku obravnave vlog.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI

Najemno razmerje inkubirancev lahko traja največ do napolnjene starosti 5 let od vpisa podjetja oz. podjetnika v sodni register.

Najemni in poslovni odnosi so opredeljeni s pogodbo, ki jo podpiše direktor Podjetniškega inkubatorja Kostel.

Pred vselitvijo mora podjetje podpisati  IZJAVO o upoštevanju tega pravilnika in Pravilnika o uporabi prostorov v podjetniškem inkubatorju.

Pravice, ki jih imajo podjetniki v inkubatorju so:

POSLOVNO SVETOVALNE STORITVE

a) administrativne storitve

 • tajniške storitve
 • telefonske ali telefax storitve
 • poštne storitve
 • fotokopiranje
 • najem sejne dvorane ter avdiovizuelne tehnike ter predavalnice
 • razna članstva
 • komercialni tisk in propaganda

b) storitve vodenja in upravljanja ter tehnične storitve

 • pomoč pri zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev
 • izobraževanje zaposlenih
 • računovodske storitve
 • pomoč pri pripravi pogodb in ostale dokumentacije
 • pravno svetovanje in zakonodaja
 • pomoč pri pripravi poslovnih načrtov
 • organiziranje seminarjev
 • marketinška pomoč in svetovanje

in jih lahko koristijo proti plačilu na osnovi cenika, ki ga določi vodstvo Podjetniškega inkubatorja Kostel.

 

Pravilnik o sprejemu podjetnikov v Podjetniški inkubator Kostel

Vloga za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel