Vizija | Poslanstvo | Dejavnost

Inkubator je sestavni del poslovnega okolja pospeševanja podjetništva v občini in regiji. Njegova naloga je povečati možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest, pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov. Inkubator mora biti aktivni dejavnik vzpostavitve učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in podjetnice in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, za dostop do celovitih podpornih storitev.

Inkubator ima pomembno gospodarsko in socialno vlogo v tem okolju. Gospodarski pomen inkubatorja označuje predvsem razvoj gospodarstva in blaginje, ki bo posledica ustanavljanja in razvoja podjetij in podjetništva. Socialni pomen pa je odpiranje novih delovnih mest ter s tem  zmanjševanje brezposelnosti, omogočanje dela tako starejšim kot mlajšim iskalcem zaposlitve, ter tudi težje zaposljivim osebam v okviru inkubiranih socialnih podjetij. Posredno to predstavlja zmanjšanje socialne in demografske ogroženosti regije.

Ustanovitev in zagon inkubatorja je skladna z usmeritvijo »Regionalni razvojni programi razvojne regije JV Slovenija 2007 – 2013«, ki v svojih smernicah podpira razvoj ekonomske in izobraževalne infrastrukture. Gre za ključno in prioritetno področje za regionalni in urbani razvoj, v okviru katerega predstavljajo za trajnostni razvoj regij. Še posebej so pomembne vsebine, mreža regijskih inkubatorjev in mreža poslovnih con regionalnega pomena, ki bodo v povezavi z znanjem in razvojem lahko gospodarstvu zagotavljale tiste storitve, ki jih to v različnih razvojnih fazah najbolj potrebuje.

NAMEN INKUBATORJA

Uspeti je vodilo našega delovanja! Namen je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja na lokalni, pokrajinski in nacionalni ravni je spodbujanja podjetništva in dviga podjetniške kulture, izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo, odpravljanja administrativnih ovir pri nastajanju in delovanju podjetij, izboljševanja dostopa podjetij do podjetniških informacij in storitev (v nadaljnjem besedilu: podjetniško okolje), , ,

VIZIJA RAZVOJA

Postati osrednja točka podjetniškega in inovacijskega okolja na področju »čistih« dejavnostih ki omogočajo trajnostni razvoj ob ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Vzpostaviti hočemo učinkovito podporno okolje – »vse na enem mestu« – podjetniški  inkubator, ki bo zibelka trajnostnega razvoja lokalnega okolja. Pospeševanje podjetništva temelji na izkoriščanju in ohranjanju prednosti naravne in kulturne dediščine.

Želimo:

  • spodbujati zavedanje vrednot, vrednosti in odgovornosti do dediščine,
  • spodbujati podjetnost, izjemnost in pogum,
  • delovati v sproščeni, kreativni in odprti skupnosti,
  • sodelovati pri identifikaciji inovativnih podjetniških idej in priložnosti,
  • biti zanesljivi partnerji, mentorji in svetovalci pri uresničevanju teh idej.