Razpisi

JAVNI POZIV

 k oddaji vloge za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel s perspektivno podjetniško idejo.

 

Pozivamo vse zainteresirane bodoče podjetnike, nove podjetnike in podjetja (podjetje ni registrirano več kot 5 let) k oddaji vloge za vključitev  v Podjetniški  inkubator  Kostel.

Na razpolago je:

Enota 2: proizvodno skladiščni prostori                        606,13 m2

Enota je v celoti pritlična in je namenjena proizvodni in skladiščni dejavnosti. Obsega dva proizvodno skladiščna prostora in manjši sekundarni del z garderobo in sanitarijami ter prostorom za shrambo. Ima urejene tudi pisarniške prostore.

 

Vloge bo pregledala komisija za sprejem, ki bo ocenila primernost vlagatelja za vključitev v inkubator. Vsi prijavitelji bodo povabljeni na informativni razgovor in predstavitev ideje oz. produkta podjetja. Dodatne informacije in vlogo za vključitev v Podjetniški inkubator Kostel imate priloženo v priponki. Vlogo lahko pošljete na internetni naslov info@inkubator-kostel.si ali pa s priporočeno pošto na  naslov: Podjetniški inkubator Kostel, Petrina 11, 1336 Kostel.

 

                                                                            Aljaž Žagar

                                                                            v.d. direktor

 

Javni poziv k oddaji vloge za sprejem v PIK Kostel 2021 

Vloga-za-vstop-podjetja-v-Podjetniški-inkubator-Kostel

 

 

Podjetniški inkubator Kostel nudi poslovne prostore v najem

Vse zainteresirane podjetnike ter tiste, ki razmišljate o podjetniški poti in potrebujete poslovni prostor za izvedbo poslovne dejavnosti vabimo, da oddate vlogo  za vstop v podjetja v Podjetniški inkubator Kostel. Na voljo so poslovni prostori namenjeni za storitveno in proizvodno dejavnost.

Trenutno so na voljo naslednji prostori:

 • Enota 1: je največja in obsega skoraj celotni krak obstoječe stavbe. Enota je v celoti pritlična in je namenjena proizvodni in skladiščni dejavnosti. Enota obsega dva primarna proizvodno skladiščna prostora in manjši sekundarni del z garderobo in sanitarijami ter prostorom za shrambo. Prostori so primerni tudi za živilsko dejavnost.
 • Površina prostora: 1.2018 m2
 • Nosilnost tlaka: min 4 tone/m2
 • Višina prostorov: 6m
 • Višina industrijskih dvižnih vrat 4,2 m
 • Višina vrat med industrijskimi halami:  2,2 m
 • Cena najema: 1,00 EUR/m2

 

 • Enota 2: Enota je v celoti pritlična in je namenjena proizvodni in skladiščni dejavnosti. Obsega dva proizvodno skladiščna prostora in manjši sekundarni del z garderobo in sanitarijami ter prostorom za shrambo. Ima urejene tudi pisarniške prostore.
 • Površina prostora: 606 m2
 • Nosilnost tlaka: min 4 tone/m2
 • Višina prostorov: 6m
 • Višina industrijskih dvižnih vrat 4,2 m
 • Višina vrat med industrijskimi halami:  4,2 m
 • Cena najema: 1,00 EUR/m2

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na številko 041 597 189.

 

_____________________________________________________________________

 

PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL

PETRINA 11

1336 KOSTEL

 

Datum: 24. april 2015

 

                                                                           JAVNI POZIV

 k oddaji vloge za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel s perspektivno podjetniško idejo.

 

Pozivamo vse zainteresirane bodoče podjetnike, nove podjetnike in podjetja (podjetje ni registrirano več kot 5 let) k oddaji vloge za vključitev  v Podjetniški  inkubator  Kostel.

Na razpolago so:

Enota 1 proizvodno skladiščni prostori                                     1.218,45 m2,

Enota 2 proizvodno skladiščni prostori                                        606,13 m2,

Enota 3 prostori za storitveno dejavnost                                      822,40 m2,

Enota 4 prostori za storitveno dejavnost                                       402,23 m2,

Enota 5 pisarna 1                                                                               28,37 m2,

Enota 5 pisarna 2                                                                               31,40 m2,

Enota 5 pisarna 3                                                                               17,09 m2,

Enota 5 pisarna 4                                                                               13,95 m2.

Vloge, ki bodo prispele do 24.8.2015 bodo obravnavane do 27.8.2015, vloge ki bodo prispele do 23.10.2015 bodo obravnavane do 30.10.2015, vloge, ki bodo prispele do 16.12.2015 bodo obravnavane do 23.12.2015. Termini odpiranja vlog za naslednja leta bodo določeni naknadno.

Vloge bo pregledala komisija za sprejem, ki bo ocenila primernost vlagatelja za vključitev v inkubator. Vsi prijavitelji bodo povabljeni na informativni razgovor in predstavitev ideje oz. produkta podjetja. Dodatne informacije in vlogo za vključitev v Podjetniški inkubator Kostel dobite na internetnem naslovu: info@inkubator-kostel.si. Vlogo lahko pošljete na omenjeni internetni naslov ali pa s priporočeno pošto na  naslov: Podjetniški inkubator Kostel, Petrina 11, 1336 Kostel.

                                                                                                    Aleš Marolt l.r.

                                                                                                    v.d. direktor

 

     Vloga za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel

Predstavitev 20.6.20152


 

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami, ZZ) ter  30. in 31. člena Statuta Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kolpa – Kostel Svet zavoda objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOLPA – KOSTEL

 

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, s spremembami in dopolnitvami, ZJU), izpolnjuje naslednje pogoje:

– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem,

– najmanj 10 let ustreznih delovnih izkušenj,

– aktivno znanje angleškega in /ali nemškega jezika.

Kandidat mora prijavi poleg potrebnih dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti tudi:

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • življenjepis z opisom delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 • dokazilo o znanju tujega jezika,
 • program dela ter vizijo razvoja zavoda za prihodnji mandat,
 • pisno izjavo kandidata, da je:
 • državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javnemu zavodu Podjetniški inkubator Kolpa – Kostel pridobitev podatkov iz prejšnje alinee iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezno dokazilo.

Opis del in nalog:

Direktor organizira, vodi delo in poslovanje ter predstavlja in zastopa zavod, odgovarja za zakonitost in strokovnost dela ter rezultate poslovanja, vodi strokovno delo, sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti drugega organa, skrbi za pripravo gradiva za delo drugih organov, skrbi za izvajanje odločitev drugih organov, pripravi predlog programa razvoja, pripravi predlog letnega programa dela z načrtom zaposlovanja in skrbi za njuno uresničevanje, pripravi predlog letnega poročila  oz. finančnih poročil, sprejme sistemizacijo delovnih mest, izdaja posamezne akte in izvršuje posamezne ukrepe, skrbi za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje, odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje zavoda ob upoštevanju sprejetega programa in letnih programov dela, odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev, opravlja druga dela v skladu s predpisi in določbami aktov Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kolpa – Kostel.

Direktorja javnega zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda, po predhodnem soglasju ustanovitelja zavoda. Mandat direktorja traja 4 leta, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.

Če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda lahko imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto oziroma za eno leto podaljša mandat dosedanjemu direktorju.

Pisne vloge z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od objave razpisa na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje RS na naslov:

Podjetniški inkubator Kostel, Svet zavoda, Petrina 11, 1336 Kostel.

Prijave morajo biti poslane priporočeno  v zaprti ovojnici, opremljene z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja javnega zavoda Podjetniški inkubator Kolpa – Kostel«.

Obravnavane bodo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni po končanem razpisnem postopku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite po elektronski pošti na naslovu: info@inkubator-kostel.si.

Javni razpis se objavi na spletnih straneh Podjetniškega inkubatorja Kostel, Občine Kostel  in Zavoda za zaposlovanje RS.

 

 

Svet javnega zavoda Podjetniški inkubator Kolpa – Kostel