Javni razpis – »DEMO PILOTI II 2018«

Javni razpis – »DEMO PILOTI II 2018«

Namen javnega razpisa je:
a) dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti), usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije, v vsakem primeru pa morajo biti skladni s prednostnimi področji S4 (v nadaljevanju: področja uporabe S4), s katerimi se bo dosegalo:

 • skrajšanje časa od ideje do trga,
 • pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije;
 1. b) dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

Rok za oddajo vlog je 20. 11. 2018.
Razpisna dokumentacija je dostopna TUKAJ.

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa – B/BL 2018

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa – B/BL 2018

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije.

Roki za oddajo prijav so: 19. 11. 2018. Več o razpisu … 

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Cilja podukrepa sta:
– izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
– izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov.

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: podukrep 6.1) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 15. 1. 2019.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 19. 11. 2018 do vključno 15. 1. 2019 do 24. ure.

Dodatne informacije:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-94, e-naslov: aktrp@gov.si,
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priloga 11 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

Več o razpisu TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019

 

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 70, Datum: 2. 11. 2018, Stran: 2222

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:

 • spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na območju,
 • ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,
 • prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
 • spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri:

 • vzpostavitvi nove poslovne enote,
 • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
 • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem problemskem območju: Pokolpje (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora znašati najmanj 500.000,00 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 1.250.000,00 evrov.

Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:

 • nakup novih strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
 • nakup objektov.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša na upravičenem problemskem območju:

 • Pokolpja 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpja in
 • Hrastnik, Radeče in Trbovlje 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnika, Radeč in Trbovelj.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Rok za oddajo vlog je 6. 12. 2018, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.

Več o razpisu TUKAJ.

VPIS V REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV

AJPES je v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 vzpostavil in upravlja Register nastanitvenih obratov (v nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate.

Nastanitveni obrati so:

 • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),
 • prostori za goste pri sobodajalcih,
 • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

Več o zavezancih, kdo posreduje predlog za vpis nastanitvenega obrata in načinu predložitve najdete: TUKAJ.

PODALJŠANJE JAVNEGA RAZPISA ZA UGODNA POSOJILA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V RS

Povišanje razpoložljivih sredstev za Pokolpje – ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom

V Uradnem listu z dne 24. 11. 2017 je Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica objavil podaljšanje javnega razpisa za ugodna posojila na problemskih območjih v RS ter povečanje razpisanih sredstev za območje Maribora s širšo okolico in območje Pokolpja.

V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih, ki po novem znaša 15.670.000,00 EUR. Za problemsko območje Pokolpje se zviša višina razpoložljivih sredstev, in sicer iz 2.160.000,00 EUR na 4.320.000,00 EUR. Prav tako se zviša višina razpoložljivih sredstev za problemsko območje Maribor z okolico, in sicer iz 3.510.000,00 EUR na 7.020.000,00 EUR.

Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je sledeča:

Problemsko območje Višina posojil
Maribor s širšo okolico 7.020.000,00 EUR, prej 3.510.000,00 EUR
Pokolpje 4.320.000,00 EUR, prej 2.160.000,00 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje 1.620.000,00 EUR
Pomurje 2.710.000,00 EUR

V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po novem glasi: »1. Roki za oddajo prijav so: 6. 3. 2017, 3. 4. 2017, 1. 5. 2017. 1. 6. 2017, 1. 7. 2017, 1. 9. 2017, 15. 10. 2017, 30. 11. 2017, 15. 1. 2018 ter 28. 2. 2018
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.

Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša 5.313,06 € + 65,2 * X;
X = velikost razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2)

Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2, maksimalna pa 120 m2. V primeru standardiziranega stroška na enoto so vsi stroški ali del stroškov operacije povrnjeni na podlagi izračuna (formule), ki upošteva velikost najetega razstavnega prostora ter so v skladu z vsemi vnaprej določenimi določbami o dejavnostih in/ali rezultatih, določenih v pogodbi o sofinanciranju.

Rok:

 • 2. rok: 15. 5. 2018.

Razpisnik: SPIRIT

Več na tej povezavi.

Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2018 in 2019

V petek, 26. 1. 2018, je bil v Uradnem listu objavljen Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2018 in 2019.

Razpis je razdeljen na:
SKLOP A (investicijski projekti v ostale gospodarske dejavnosti) in
SKLOP A-TURIZEM (investicijski projekti za področje turizma s poudarkom na zagotavljanju nočitvenih kapacitet).

Projekti se bodo izvajali v letu 2018 ali v letu 2019.

Upravičeni so naslednji stroški:

 • stroški gradbenih in obrtniških del,
 • stroški nakupa objektov,
 • stroški nakupa strojev in opreme,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Na razpisu lahko dobite najmanj 10.000 evrov in največ 50.000 evrov nepovratnih sredstev. Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja in znaša: do 25 % upravičenih stroškov za velika, do 35% upravičenih stroškov za srednje velika in do 45 % upravičenih stroškov za mala podjetja.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so ob oddaji vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev vpisana v sodni/poslovni register Slovenije in na dan oddaje vloge poslujejo ter imajo na upravičenem območju registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto.

Rok za oddajo vloge je 13. 3. 2018 za projekte, ki se bodo izvedli v letu 2018 in od 3.5.2018 do 29.5.2018 za projekte, ki se bodo izvedli v letu 2019.

Več o razpisu najdete tukaj.

 

Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge se lahko tudi obrnete na RC Kočevje Ribnica d.o.o.:

 • 08/383 56 14 Tomaž Lovšin
 • 01/895 06 10 Mašenjka Hvala

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOLPA – KOSTEL

Na podlagi prvega odstavka 62.člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 ZZavar-E in 40/12-ZUJF),  izdaja Svet Javnega zavoda podjetniški inkubator Kolpa – Kostel

OBVESTILO O NEUSPELEM JAVNEM NATEČAJU

Obveščamo vas, da na javnem razpisu za zasedbo delovnega mesta Direktor Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kolpa – Kostel, ki je bil dne 26.10.2015 objavljen na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje RS, po merilih izbirnega postopka ni bil izbran nihče od prijavljenih kandidatov.

OBVESTILO NEUSPELI JAVNI NATEČAJ

 

Vstop treh inkubirancev v Podjetniški inkubator Kostel in možnost za zaposlitev v podjetju PETRINALES d.o.o.

Spoštovani,

Z veseljem vas obveščamo, da so dne 9.9.2015 v Podjetniški inkubator Kostel vstopili trije inkubiranci:

PETRINALES D.O.O.

BAKSTER D.O.O.

AMT PROJEKT D.O.O.

 

Podjetje PETRINALES d.o.o., načrtuje v mesecu  oktobru in novembru 2015 zaposlitev 3 delavcev v obratu decimirnice. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo vlogo za zaposlitev s kratko predstavitvijo delovnih izkušenj na teh oziroma podobnih delovnih mestih.

Vloge pošljite na e naslov: info@inkubator-kostel.si oziroma na poštni naslov Petrina 11, 1336 Kostel.