VPIS V REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV

AJPES je v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 vzpostavil in upravlja Register nastanitvenih obratov (v nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate.

Nastanitveni obrati so:

  • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),
  • prostori za goste pri sobodajalcih,
  • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

Več o zavezancih, kdo posreduje predlog za vpis nastanitvenega obrata in načinu predložitve najdete: TUKAJ.

PODALJŠANJE JAVNEGA RAZPISA ZA UGODNA POSOJILA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V RS

Povišanje razpoložljivih sredstev za Pokolpje – ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom

V Uradnem listu z dne 24. 11. 2017 je Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica objavil podaljšanje javnega razpisa za ugodna posojila na problemskih območjih v RS ter povečanje razpisanih sredstev za območje Maribora s širšo okolico in območje Pokolpja.

V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih, ki po novem znaša 15.670.000,00 EUR. Za problemsko območje Pokolpje se zviša višina razpoložljivih sredstev, in sicer iz 2.160.000,00 EUR na 4.320.000,00 EUR. Prav tako se zviša višina razpoložljivih sredstev za problemsko območje Maribor z okolico, in sicer iz 3.510.000,00 EUR na 7.020.000,00 EUR.

Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je sledeča:

Problemsko območje Višina posojil
Maribor s širšo okolico 7.020.000,00 EUR, prej 3.510.000,00 EUR
Pokolpje 4.320.000,00 EUR, prej 2.160.000,00 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje 1.620.000,00 EUR
Pomurje 2.710.000,00 EUR

V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po novem glasi: »1. Roki za oddajo prijav so: 6. 3. 2017, 3. 4. 2017, 1. 5. 2017. 1. 6. 2017, 1. 7. 2017, 1. 9. 2017, 15. 10. 2017, 30. 11. 2017, 15. 1. 2018 ter 28. 2. 2018
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.

Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša 5.313,06 € + 65,2 * X;
X = velikost razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2)

Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2, maksimalna pa 120 m2. V primeru standardiziranega stroška na enoto so vsi stroški ali del stroškov operacije povrnjeni na podlagi izračuna (formule), ki upošteva velikost najetega razstavnega prostora ter so v skladu z vsemi vnaprej določenimi določbami o dejavnostih in/ali rezultatih, določenih v pogodbi o sofinanciranju.

Rok:

  • 2. rok: 15. 5. 2018.

Razpisnik: SPIRIT

Več na tej povezavi.

Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2018 in 2019

V petek, 26. 1. 2018, je bil v Uradnem listu objavljen Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2018 in 2019.

Razpis je razdeljen na:
SKLOP A (investicijski projekti v ostale gospodarske dejavnosti) in
SKLOP A-TURIZEM (investicijski projekti za področje turizma s poudarkom na zagotavljanju nočitvenih kapacitet).

Projekti se bodo izvajali v letu 2018 ali v letu 2019.

Upravičeni so naslednji stroški:

  • stroški gradbenih in obrtniških del,
  • stroški nakupa objektov,
  • stroški nakupa strojev in opreme,
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Na razpisu lahko dobite najmanj 10.000 evrov in največ 50.000 evrov nepovratnih sredstev. Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja in znaša: do 25 % upravičenih stroškov za velika, do 35% upravičenih stroškov za srednje velika in do 45 % upravičenih stroškov za mala podjetja.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so ob oddaji vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev vpisana v sodni/poslovni register Slovenije in na dan oddaje vloge poslujejo ter imajo na upravičenem območju registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto.

Rok za oddajo vloge je 13. 3. 2018 za projekte, ki se bodo izvedli v letu 2018 in od 3.5.2018 do 29.5.2018 za projekte, ki se bodo izvedli v letu 2019.

Več o razpisu najdete tukaj.

 

Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge se lahko tudi obrnete na RC Kočevje Ribnica d.o.o.:

  • 08/383 56 14 Tomaž Lovšin
  • 01/895 06 10 Mašenjka Hvala

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOLPA – KOSTEL

Na podlagi prvega odstavka 62.člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 ZZavar-E in 40/12-ZUJF),  izdaja Svet Javnega zavoda podjetniški inkubator Kolpa – Kostel

OBVESTILO O NEUSPELEM JAVNEM NATEČAJU

Obveščamo vas, da na javnem razpisu za zasedbo delovnega mesta Direktor Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kolpa – Kostel, ki je bil dne 26.10.2015 objavljen na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje RS, po merilih izbirnega postopka ni bil izbran nihče od prijavljenih kandidatov.

OBVESTILO NEUSPELI JAVNI NATEČAJ

 

Vstop treh inkubirancev v Podjetniški inkubator Kostel in možnost za zaposlitev v podjetju PETRINALES d.o.o.

Spoštovani,

Z veseljem vas obveščamo, da so dne 9.9.2015 v Podjetniški inkubator Kostel vstopili trije inkubiranci:

PETRINALES D.O.O.

BAKSTER D.O.O.

AMT PROJEKT D.O.O.

 

Podjetje PETRINALES d.o.o., načrtuje v mesecu  oktobru in novembru 2015 zaposlitev 3 delavcev v obratu decimirnice. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo vlogo za zaposlitev s kratko predstavitvijo delovnih izkušenj na teh oziroma podobnih delovnih mestih.

Vloge pošljite na e naslov: info@inkubator-kostel.si oziroma na poštni naslov Petrina 11, 1336 Kostel.

Sestanek delovne skupine za pripravo delovanja mreže podjetniških inkubatorjev JV Slovenije v programu Pokolpje

Na sestanku, ki je bil v Podjetniškem inkubatorju Kostel dne 12.5.2015, ob 9,30.uri smo se dogovorili o oblikovanju besedila o delovanju mreže podjetniških inkubatorjev JV Slovenije v programu Pokolpje. Na sestanku so bili prisotni: Aleš Marolt, Vesna Fabina, Andrej Mladenovič, Jernej Kalan, Vlado Komljenovič in Simon Jeraj.

Poziv za vključitev v Podjetniški inkubator Kostel

Spoštovani,

                                                                            JAVNI POZIV

 k oddaji vloge za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel s perspektivno podjetniško idejo.

 

Pozivamo vse zainteresirane bodoče podjetnike, nove podjetnike in podjetja (podjetje ni registrirano več kot 5 let) k oddaji vloge za vključitev  v Podjetniški  inkubator  Kostel.

Na razpolago so:

Enota 1 proizvodno skladiščni prostori                     1.218,45 m2,

Enota 2 proizvodno skladiščni prostori                        606,13 m2,

Enota 3 prostori za storitveno dejavnost                      822,40 m2,

Enota 4 prostori za storitveno dejavnost                     402,23 m2,

Enota 5 pisarna 1                                                            28,37 m2,

Enota 5 pisarna 2                                                            31,40 m2,

Enota 5 pisarna 3                                                            17,09 m2,

Enota 5 pisarna 4                                                            13,95 m2,

Vloge, ki bodo prispele do 24.8.2015 bodo obravnavane do 27.8.2015, vloge ki bodo prispele do 23.10.2015 bodo obravnavane do 30.10.2015, vloge, ki bodo prispele do 16.12.2015 bodo obravnavane do 23.12.2015. Termini odpiranja vlog za naslednja leta bodo določeni naknadno.

Vloge bo pregledala komisija za sprejem, ki bo ocenila primernost vlagatelja za vključitev v inkubator. Vsi prijavitelji bodo povabljeni na informativni razgovor in predstavitev ideje oz. produkta podjetja. Dodatne informacije in vlogo za vključitev v Podjetniški inkubator Kostel dobite na internetnem naslovu: info@inkubator-kostel.si. Vlogo lahko pošljete na omenjeni internetni naslov ali pa s priporočeno pošto na  naslov: Podjetniški inkubator Kostel, Petrina 11, 1336 Kostel.

 

                                                                            Aleš Marolt l.r.

                                                                            v.d. direktor

 

Pravilnik o sprejemu podjetnikov v Podjetniški inkubator Kostel

Vloga za vstop podjetja v Podjetniški inkubator Kostel