Obvezno letno poročanje prejemnikov na JR Pokolpje

NOVO – Obvezno letno poročanje prejemnikov na JR Pokolpje

Upravičenec je dolžan MGRT najmanj enkrat letno obveščati o poteku in rezultatih izvajanja projekta, kakor tudi o svojem poslovanju in stanju na področju zaposlovanja, predvsem v zvezi z zaposlitvami, ki so predmet pogodbe.

Prejemnik sredstev mora o poteku investicije MGRT poročati, in sicer:

  • v času izvajanja projekta (do izpolnitve vseh pogodbebnih obveznosti) vsako leto (v kolikor traja izvajanje investicije več kakor eno leto) v času od 1.1. do 31.1. za preteklo leto.
  • ob vsaki spremembi, ki se nanaša na delovna mesta, ki jih je prijavitelj dolžan ustvariti, zasesti in ohraniti zasedena v skladu s pogodbenimi obveznostmi morja posredovati
  • v primeru okvare/servisa ali drugih razlogov zaradi katerih se osnovna sredstva, za nakup katerih so bila dodeljena nepovratna sredstva, začasno ne nahajajo na kraju izvajanja začetne investicije je potrebno
  • ob morebitnem zmanjšanju števila zaposlenih prejemnik posreduje:
  • ob zaključku projekta, ko so izpolnjene vse pogodbene obveznosti (3 leta za mala in srednje velika podjetja oziroma 5 let za velika podjetja po odprtju zadnjega novega delovnega mesta oziroma ob dosegu postavljenih ciljev) mora posredovati zaključno poročilo o projektu, v poročilu mora poročati o rezultatih in doseženih ciljih projekta, o celotnih stroških investicije ter o strukturi realiziranih zaposlitev:

Obrazci za poročanje so dostopni na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/