Objavljen je razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Objavljen je razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Predmet produkta: mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih.

Namen produkta: neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Kreditni pogoji:

  • najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.
  • kredit lahko krije največ do 85 % vrednosti upravičenih stroškov.
  • obrestna mera je fiksna in znaša 1,1 %,
  • najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

Upravičeni stroški:

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc) stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.

Roki za oddajo vlog: 1.2.2019, 1.3.2019, 1.4.2019, 1.5.2019, 1.6.2019, 1.7.2019, 1.9.2019 in 1.10.2019

Več o razpisu in razpisna dokumentacija TUKAJ.