Objavljen je razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Objavljen je razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Predmet produkta: mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih.

Namen produkta: neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Kreditni pogoji:

 • najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.
 • kredit lahko krije največ do 85 % vrednosti upravičenih stroškov.
 • obrestna mera je fiksna in znaša 1,1 %,
 • najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

Upravičeni stroški:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc) stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.

Roki za oddajo vlog: 1.2.2019, 1.3.2019, 1.4.2019, 1.5.2019, 1.6.2019, 1.7.2019, 1.9.2019 in 1.10.2019

Več o razpisu in razpisna dokumentacija TUKAJ.

Obvezno letno poročanje prejemnikov na JR Pokolpje

NOVO – Obvezno letno poročanje prejemnikov na JR Pokolpje

Upravičenec je dolžan MGRT najmanj enkrat letno obveščati o poteku in rezultatih izvajanja projekta, kakor tudi o svojem poslovanju in stanju na področju zaposlovanja, predvsem v zvezi z zaposlitvami, ki so predmet pogodbe.

Prejemnik sredstev mora o poteku investicije MGRT poročati, in sicer:

 • v času izvajanja projekta (do izpolnitve vseh pogodbebnih obveznosti) vsako leto (v kolikor traja izvajanje investicije več kakor eno leto) v času od 1.1. do 31.1. za preteklo leto.
 • ob vsaki spremembi, ki se nanaša na delovna mesta, ki jih je prijavitelj dolžan ustvariti, zasesti in ohraniti zasedena v skladu s pogodbenimi obveznostmi morja posredovati
 • v primeru okvare/servisa ali drugih razlogov zaradi katerih se osnovna sredstva, za nakup katerih so bila dodeljena nepovratna sredstva, začasno ne nahajajo na kraju izvajanja začetne investicije je potrebno
 • ob morebitnem zmanjšanju števila zaposlenih prejemnik posreduje:
 • ob zaključku projekta, ko so izpolnjene vse pogodbene obveznosti (3 leta za mala in srednje velika podjetja oziroma 5 let za velika podjetja po odprtju zadnjega novega delovnega mesta oziroma ob dosegu postavljenih ciljev) mora posredovati zaključno poročilo o projektu, v poročilu mora poročati o rezultatih in doseženih ciljih projekta, o celotnih stroških investicije ter o strukturi realiziranih zaposlitev:

Obrazci za poročanje so dostopni na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/