Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019

 

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 70, Datum: 2. 11. 2018, Stran: 2222

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:

 • spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na območju,
 • ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,
 • prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
 • spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri:

 • vzpostavitvi nove poslovne enote,
 • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
 • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem problemskem območju: Pokolpje (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora znašati najmanj 500.000,00 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 1.250.000,00 evrov.

Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:

 • nakup novih strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
 • nakup objektov.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša na upravičenem problemskem območju:

 • Pokolpja 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpja in
 • Hrastnik, Radeče in Trbovlje 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnika, Radeč in Trbovelj.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Rok za oddajo vlog je 6. 12. 2018, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.

Več o razpisu TUKAJ.