Delavnica: Branje bilanc

VABILO

Delavnica: Branje bilanc

Kaj: brezplačna delavnica Branje Bilanc

Kdaj: v ponedeljek 26. 11. 2018 od 13.00 do 15.30

Kje: v prostorih OOZ Ribnica, Vrvarska 3, 1310 Ribnica

Komu je namenjeno: podjetjem, podjetnikom in potencialnim podjetnikom iz JV Slovenije

Cilj delavnice: Na delavnici Branje bilanc bomo odgovorili na vprašanje, kaj nam o drugih povedo njihovi računovodski izkazi pa tudi, česa nam ne povedo. Kje se skrivajo pasti, kje je prostor za »kreativno« računovodstvo in zakaj je pomembno da vemo, katere ocene in predpostavke je uporabil računovodja pri pripravi izkazov. Računovodski izkazi so tudi naše spričevalo. Poskušali bomo razumeti tudi, kako nas ob branju naših računovodskih izkazov vidijo drugi.

Vsebina:
1. Branje bilance stanja in poslovnega izida
2. Povezava med bilanco stanja in bilanco poslovnega izida ter analiza računovodskih izkazov
3. Kaj nam o drugih povedo njihovi računovodski izkazi
4. Kako se financirajo naši ključni poslovni partnerji (kupci in dobavitelji) in kakšen je trend njihovega poslovanja
5. Kako nas ob branju naših računovodskih izkazov vidijo drugi
6. Kaj zanima banko, ko se odloča, ali nam bo odobrila kredit
7. Praktični primeri
8. Vprašanja in diskusija

Predavateljica: Marija Tomc Muc, univ. dipl. ekon., preizkušena računovodkinja in preizkušena davčnica, direktorica računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o.. Ima dolgoletne izkušnje na področju obračunavanja davkov in računovodstva. Je tudi predavateljica na višjih in visokih šolah ter na številnih seminarjih in delavnicah.

Prijave: Prijavite se lahko do četrtka, 22.11.2018 oz. do zapolnitve mest.

Povezava do PRIJAVE.

Več informacij: Danijela Vukojević, 041 759 762 ali danijela.vukojevic@rc-kocevjeribnica.si
Delavnica je za udeležence brezplačna.

Karierni sejem Kočevje

Karierni sejem Kočevje

Datum: 23. in 24. november 2018

Kraj: Športna dvorana, Cesta na stadion 7, Kočevje

Letošnji Karierni sejem Kočevje bo potekal 23. in 24. novembra (petek cel dan in sobota dopoldne) v Športni dvorani Kočevje v obliki 10-minutnih v naprej dogovorjenih sestankov.

Karierni sejem Kočevje predstavlja učinkovit način, kako v enem dnevu opravite večje število razgovorov in tako ne izgubljate časa iz dneva v dan.

Posamezniki se bodo v naprej prijavili na kratke sestanke s podjetji in vzpostavili prvi kontakt oziroma naredili prvi vtis. Podjetja bodo predstavila, kakšna znanja in osebnostne lastnosti iščejo ter kaj lahko pri njih ponudijo. Tako se bo ustvarila povezava med ponudbo in povpraševanjem ter možnost za hitro nadaljnjo komunikacijo.

Več o dogodku

Udeležba je brezplačna!

Prijave:http://kariera.kocevje.si/kako-do-sestanka

Več informacij:http://kariera.kocevje.si/

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2

Predmet JR: dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil za podjetja na problemskih območjih v RS.
Upravičenci: Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem na problemskem območju, ki so registrirana kot gospodarske družbe po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah.

5. rok: 30. 11. 2018

Javni razpis – »DEMO PILOTI II 2018«

Javni razpis – »DEMO PILOTI II 2018«

Namen javnega razpisa je:
a) dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti), usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije, v vsakem primeru pa morajo biti skladni s prednostnimi področji S4 (v nadaljevanju: področja uporabe S4), s katerimi se bo dosegalo:

 • skrajšanje časa od ideje do trga,
 • pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije;
 1. b) dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

Rok za oddajo vlog je 20. 11. 2018.
Razpisna dokumentacija je dostopna TUKAJ.

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa – B/BL 2018

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa – B/BL 2018

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije.

Roki za oddajo prijav so: 19. 11. 2018. Več o razpisu … 

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Cilja podukrepa sta:
– izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
– izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov.

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: podukrep 6.1) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 15. 1. 2019.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 19. 11. 2018 do vključno 15. 1. 2019 do 24. ure.

Dodatne informacije:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-94, e-naslov: aktrp@gov.si,
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priloga 11 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

Več o razpisu TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019

 

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 70, Datum: 2. 11. 2018, Stran: 2222

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:

 • spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na območju,
 • ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,
 • prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
 • spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri:

 • vzpostavitvi nove poslovne enote,
 • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
 • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem problemskem območju: Pokolpje (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora znašati najmanj 500.000,00 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 1.250.000,00 evrov.

Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:

 • nakup novih strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
 • nakup objektov.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša na upravičenem problemskem območju:

 • Pokolpja 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpja in
 • Hrastnik, Radeče in Trbovlje 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnika, Radeč in Trbovelj.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Rok za oddajo vlog je 6. 12. 2018, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.

Več o razpisu TUKAJ.