VPIS V REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV

AJPES je v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 vzpostavil in upravlja Register nastanitvenih obratov (v nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate.

Nastanitveni obrati so:

  • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),
  • prostori za goste pri sobodajalcih,
  • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

Več o zavezancih, kdo posreduje predlog za vpis nastanitvenega obrata in načinu predložitve najdete: TUKAJ.

PODALJŠANJE JAVNEGA RAZPISA ZA UGODNA POSOJILA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V RS

Povišanje razpoložljivih sredstev za Pokolpje – ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom

V Uradnem listu z dne 24. 11. 2017 je Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica objavil podaljšanje javnega razpisa za ugodna posojila na problemskih območjih v RS ter povečanje razpisanih sredstev za območje Maribora s širšo okolico in območje Pokolpja.

V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih, ki po novem znaša 15.670.000,00 EUR. Za problemsko območje Pokolpje se zviša višina razpoložljivih sredstev, in sicer iz 2.160.000,00 EUR na 4.320.000,00 EUR. Prav tako se zviša višina razpoložljivih sredstev za problemsko območje Maribor z okolico, in sicer iz 3.510.000,00 EUR na 7.020.000,00 EUR.

Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je sledeča:

Problemsko območje Višina posojil
Maribor s širšo okolico 7.020.000,00 EUR, prej 3.510.000,00 EUR
Pokolpje 4.320.000,00 EUR, prej 2.160.000,00 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje 1.620.000,00 EUR
Pomurje 2.710.000,00 EUR

V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po novem glasi: »1. Roki za oddajo prijav so: 6. 3. 2017, 3. 4. 2017, 1. 5. 2017. 1. 6. 2017, 1. 7. 2017, 1. 9. 2017, 15. 10. 2017, 30. 11. 2017, 15. 1. 2018 ter 28. 2. 2018
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.

Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša 5.313,06 € + 65,2 * X;
X = velikost razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2)

Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2, maksimalna pa 120 m2. V primeru standardiziranega stroška na enoto so vsi stroški ali del stroškov operacije povrnjeni na podlagi izračuna (formule), ki upošteva velikost najetega razstavnega prostora ter so v skladu z vsemi vnaprej določenimi določbami o dejavnostih in/ali rezultatih, določenih v pogodbi o sofinanciranju.

Rok:

  • 2. rok: 15. 5. 2018.

Razpisnik: SPIRIT

Več na tej povezavi.

Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2018 in 2019

V petek, 26. 1. 2018, je bil v Uradnem listu objavljen Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2018 in 2019.

Razpis je razdeljen na:
SKLOP A (investicijski projekti v ostale gospodarske dejavnosti) in
SKLOP A-TURIZEM (investicijski projekti za področje turizma s poudarkom na zagotavljanju nočitvenih kapacitet).

Projekti se bodo izvajali v letu 2018 ali v letu 2019.

Upravičeni so naslednji stroški:

  • stroški gradbenih in obrtniških del,
  • stroški nakupa objektov,
  • stroški nakupa strojev in opreme,
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Na razpisu lahko dobite najmanj 10.000 evrov in največ 50.000 evrov nepovratnih sredstev. Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja in znaša: do 25 % upravičenih stroškov za velika, do 35% upravičenih stroškov za srednje velika in do 45 % upravičenih stroškov za mala podjetja.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so ob oddaji vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev vpisana v sodni/poslovni register Slovenije in na dan oddaje vloge poslujejo ter imajo na upravičenem območju registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto.

Rok za oddajo vloge je 13. 3. 2018 za projekte, ki se bodo izvedli v letu 2018 in od 3.5.2018 do 29.5.2018 za projekte, ki se bodo izvedli v letu 2019.

Več o razpisu najdete tukaj.

 

Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge se lahko tudi obrnete na RC Kočevje Ribnica d.o.o.:

  • 08/383 56 14 Tomaž Lovšin
  • 01/895 06 10 Mašenjka Hvala