Obudimo Kostel

Vas zanima »Kaj in kako saditi, da bo pridelek čim bolj bogat?«

V petek, 8. aprila 2016, ob 17.30 uri, vas vabimo na okroglo mizo Ane Ogorelec.

Gospa Ana (univ. dipl. inž. kmetijstva), vam bo na podlagi večletnih izkušenj svetovala, kaj in kdaj je

najbolj optimalno saditi na kostelski zemlji, da bo pridelek čim bolj bogat.

Vabljeni!
Vstop prost!

Okrogla miza bo potekala v prostorih Podjetniškega inkubatorja Kostel (Petrina 11).

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOLPA – KOSTEL

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami, ZZ) ter  30. in 31. člena Statuta Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kolpa – Kostel Svet zavoda objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOLPA – KOSTEL

 

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, s spremembami in dopolnitvami, ZJU), izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj srednješolsko izobrazbo  in 5 let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih mestih,

– ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim preteklim delom,

– predloži program dela za mandatno obdobje in vizijo razvoja podjetniškega inkubatorja

– aktivno znanje angleškega in /ali nemškega jezika.

Direktor zavoda mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi, ki veljajo za delavce v javni upravi.

Kandidat mora prijavi poleg potrebnih dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti tudi:

  • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
  • življenjepis z opisom delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
  • dokazilo o znanju tujega jezika,
  • program dela ter vizijo razvoja zavoda za prihodnji mandat,
  • pisno izjavo kandidata, da je:
  • državljan Republike Slovenije,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
  • pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javnemu zavodu Podjetniški inkubator Kolpa – Kostel pridobitev podatkov iz prejšnje alinee iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezno dokazilo.

 

 

Opis del in nalog:

Direktor organizira, vodi delo in poslovanje ter predstavlja in zastopa zavod, odgovarja za zakonitost in strokovnost dela ter rezultate poslovanja, vodi strokovno delo, sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti drugega organa, skrbi za pripravo gradiva za delo drugih organov, skrbi za izvajanje odločitev drugih organov, pripravi predlog programa razvoja, pripravi predlog letnega programa dela z načrtom zaposlovanja in skrbi za njuno uresničevanje, pripravi predlog letnega poročila  oz. finančnih poročil, sprejme sistemizacijo delovnih mest, izdaja posamezne akte in izvršuje posamezne ukrepe, skrbi za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje, odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje zavoda ob upoštevanju sprejetega programa in letnih programov dela, odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev, opravlja druga dela v skladu s predpisi in določbami aktov Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kolpa – Kostel.

Direktorja javnega zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda, po predhodnem soglasju ustanovitelja zavoda. Mandat direktorja traja 4 leta, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.

Pisne vloge z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od objave razpisa na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje RS na naslov:

Podjetniški inkubator Kostel, Svet zavoda, Petrina 11, 1336 Kostel.

Prijave morajo biti poslane priporočeno  v zaprti ovojnici, opremljene z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja javnega zavoda Podjetniški inkubator Kolpa – Kostel«.

Kandidati, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, ne bodo uvrščeni v izbirni postopek.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni po končanem razpisnem postopku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na telefon 040 881 250 g. Vido Petek ali 031 609 921 ga. Suzana Ožanič ali po elektronski pošti na naslovu: info@inkubator-kostel.si

Javni razpis se objavi na spletnih straneh Podjetniškega inkubatorja Kostel, Občine Kostel  in Zavoda za zaposlovanje RS.

Svet javnega zavoda Podjetniški inkubator Kolpa – Kostel